گزارش کار آزمایش مدار آیفون، لامپ فلورسنت (مهتابی) و مصرف برق
6,000 تومان