گزارش کار آزمایش ماشین های الکتریکی (موتور و ژنراتور)
7,500 تومان