گزارش کار آزمایش ماشین های الکتریکی (موتور و ژنراتور)
6,000 تومان